Privacyverklaring

Dit is de privacy verklaring van de Coöperatieve ondernemers in de Kleinschalige zorg in Zeeland u.a, kortweg CKZ. Hierin omschrijven we hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die we verzamelen en verwerken.
Deze privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Verwerken van persoonsgegevens

CKZ is een coöperatie die gericht is op het dienen van het belang van haar leden en hun cliënten. De verwerking van persoonsgegevens door CKZ geschiedt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, zoals onder meer neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wij vragen indien nodig toestemming om deze gegevens vast te mogen leggen. Voor persoonsgegevens die wettelijk noodzakelijk zijn voor het afsluiten van overeenkomsten vragen wij geen toestemming.
De vastlegging van de gegevens gebeurt op een veilige en zorgvuldige wijze en slechts voor de termijn die passend is bij de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
CKZ controleert regelmatig, of de gegevens die door haar verwerkt worden nog wel correct zijn.

CKZ treft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegeven te beschermen. Bovendien controleert CKZ regelmatig of de door haar getroffen beveiligingsmaatregelen nog wel voldoen. Indien dat niet het geval is, worden onmiddellijk aanvullende maatregelen getroffen.

Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt zijn bijvoorbeeld:

 • naam, adres, postcode, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum en leeftijd
 • nationaliteit
 • bsn-nummer
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • ip-adres
 • IBAN
 • Informatie die je zelf invult op onze website

 

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om contact met u te kunnen opnemen en in gesprek te gaan, als u daar om verzoekt, of daar nadrukkelijk toestemming voor verleent.
 • Het sluiten van een overeenkomst, doorgaans bestaande uit dienstverlening of een arbeidsovereenkomst.
 • Het informeren van leden en cliënten in het kader van kennisdeling, informatieverstrekking en dienstverlening
 • Het organiseren van administratie voor onze leden en hun cliënten.
 • Het onderhouden van contacten met leden, cliënten, hun wettelijk vertegenwoordigers, voogden en verzorgers.
 • Het berekenen en registreren van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen of het innen van vorderingen die samenhangen met de dienstverlening door de CKZ en haar leden.
 • Het aanvragen van subsidie.
 • Het behandelen van geschillen en het uitvoeren van accountantscontrole of belastingcontrole.
 • Het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening; mede door middel van tevredenheidsonderzoek.
 • De uitvoering of toepassing van de van toepassing zijnde wetten zoals de Jeugdwet of een andere wet.
 • Het voeren van de personeelsadministratie.

 

(Bijzondere) persoonsgegevens van leden en hun cliënten worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van cliënten.
 • Gegevens betreffende de achtergrond van de cliënt ter bevordering van de ontwikkeling en/of het herstel
 • Gegevens betreffende de leden, de deelname aan activiteiten en het verstrekken of het ter beschikking stellen van diensten en/of middelen.
 • Gegevens met betrekking tot de ontwikkeling van de cliënt.

 

De bewaartermijn van gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Bij het tot stand komen van een overeenkomst met CKZ of één van haar leden worden uw gegevens niet langer bewaart dan de wettelijke termijn.

Delen met anderen

Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of na uw opdracht.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van CKZ worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. CKZ gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Wij maken gebruik van Google analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van CKZ bij de Google zoekresultaatpagina’s zijn. Deze gegevens zijn anoniem en worden niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft op de betreffende website ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan CKZ te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. CKZ heeft hier geen invloed op.

CKZ heeft Google geen toestemming gegeven om via CKZ verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Opvragen klantgegevens

U als lid, cliënt of medewerker van CKZ kunt vragen of CKZ persoonsgegevens van u verwerkt. U doet dit schriftelijk per brief of via e-mail. U ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het verzoek de bevestiging of dit het geval is. Indien CKZ persoonsgegevens van u verwerkt, ontvangt u in ieder geval een overzicht van de verwerkte gegevens, met een beschrijving van het doel van de verwerking, informatie over de herkomst van de klantgegevens en een aanduiding aan wie de klantgegevens mogelijk ter beschikking worden gesteld.

Het lid of de medewerker kan CKZ verzoeken om de persoonsgegevens te wijzigen (waaronder: verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen) indien ze feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel op enige wijze in strijd met wet- of regelgeving worden verwerkt. Het verzoek tot wijziging dient de gewenste aanpassingen te bevatten. CKZ zal de betrokkene zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het verzoek gemotiveerd informeren of het verzoek kan worden geaccepteerd en zal een geaccepteerd verzoek zo spoedig mogelijk uitvoeren.

Melden van datalekken

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Wij zullen bij een ernstig datalek direct een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zo nodig zullen wij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Beveiliging

CKZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van CKZ maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als andere partijen gegevens voor ons verwerken dan sluiten wij met deze partijen een verwerkingsovereenkomst af waarin de beveiligingsafspraken zijn vastgelegd. Bedrijven en personen die (deels) inzage hebben in onze administratie zoals medewerkers, accountant e.d. laten wij een geheimhoudingsverklaring tekenen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, of indien u meer informatie wenst of een klacht hebt over de beveiliging of de verwerking van door CKZ verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Voor klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door CKZ kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten

Indien u een klacht in wil dienen kunt u daarvoor terecht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon. Zie daarvoor www.maas-mediation-klachtenfunctionaris.nl
Wanneer u meent dat CKZ niet op de juiste wijze met uw gegevens omgaat kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Algemene gegevens

Coöperatieve ondernemers in de Kleinschalige zorg in Zeeland u.a.
Industriestraat 14
4462 EZ Goes

telefoon : (0113) 74 54 14
e-mail : info@mijnpassendezorg.nl
website : www.mijnpassendezorg.nl

 

Augustus 2018.